اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82085047
اتاق : 2-319
صفحه رخ نما
Scopus
  • 939 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1169 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.