اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط،

استادیار
  • عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه
  • عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
  • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز
  • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089795
اتاق : 2-306
صفحه رخ نما
Scopus
  • 443 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 635 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال