اعضای هیات علمی

محسن شیوا

محسن شیوا،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
صفحه رخ نما
Scopus
  • 424 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

افتخارات