اعضای هیات علمی

محسن شیوا

محسن شیوا،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
صفحه رخ نما
Scopus
  • 417 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

افتخارات