اعضای هیات علمی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084978
اتاق : 1-324
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال