اعضای هیات علمی

پرویز جبه دارمارالانی

پرویز جبه دارمارالانی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084319
اتاق : 1-241
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، مهندسی برق

… ← 1342

Ph.D ، California ، مهندسی برق - کنترل

1345 ← 1347

M.S ، California ، مهندسی برق - کنترل

1343 ← 1345