اعضای هیات علمی

سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات(مهندسی برق ‌- مخابرات‌)
شماره تماس : 82089774
اتاق : 2-717
صفحه رخ نما