اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن سیدرضی

حسن سیدرضی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : -
اتاق : -