اعضای هیات علمی

حسن سیدرضی

حسن سیدرضی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - نرم افزار
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما