اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
Google Scholar
  • 2424 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، Tehran ، مهندسی برق

1107 ← 1985

Ph.D ، Kingston ، مهندسی برق

1107 ← 1997

M.Sc ، Kingston ، مهندسی برق

1107 ← 1993

فعالیت های علمی