آزمایشگاه لایه نازک

شماره تماس: 61114345
مکان: ساختمان قدیم،طبقه همکف

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084331
اتاق: 1-116
پست الکترونیکی