درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه پیرسازی مصنوعی مقره های پلیمری در جهت ارزیابی عملکرد این گونه مقره ها تجهیز شده است.  در این آزمایشگاه مجموعه آزمون های پیرسازی مصنوعی مقره های پلیمری به منظور ارزیابی عملکرد آنها مطابق با استانداردهای روز بین المللی قابل انجام است.

 

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه مقره های پلیمری:

  •  آزمایش مه نمکی مقره های پلیمری
  •  پیرسازی مصنوعی مقره ها تحت تابش فرابنفش و PD
  •  آزمایش ترکینگ نمونه ماده پلیمری
  •  آزمایش تحت تنشهای محیطی مختلف
  •  آزمایش مه تمیز
  •  آزمایش غوطه وری مقره های پلیمری