آزمایشگاه کاربردهای انرژی فتوولتائیک

شماره تماس: 61119744
مکان: ساختمان جدید، 902-903

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084176
اتاق: 2-711
پست الکترونیکی