اعضای هیات علمی

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره،

دانشیار
  • عضویت هیات تحریریه فصلنامه تخصصی رشد فناوری
  • مدیر گروه فناوری اطلاعات
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084181
اتاق : 1-230
صفحه رخ نما
Scopus
  • 455 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 895 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.