اعضای هیات علمی

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره،

دانشیار
  • عضویت هیات تحریریه فصلنامه تخصصی رشد فناوری
  • مدیر گروه فناوری اطلاعات
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084181
اتاق : 1-230
صفحه رخ نما
Scopus
  • 455 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 895 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

افتخارات