اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان،

استاد
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084177
اتاق : 704
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1202 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2332 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

نام نوع تلفن آدرس
ارتباط انسان با کامپیوتر پژوهشی
طیف نگاری مادون قرمز نزدیک پژوهشی
اپتیک در پزشکی پژوهشی