اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان،

استاد
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084177
اتاق : 704
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1202 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2332 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
پردازش سیگنال های بیولوژیکی 8101431 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/05 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 8101953 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
پردازش سیگنال های بیولوژیکی 8101431 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/29 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 31 نامشخص نامشخص 3973
اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 8101953 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مقدمه ای در مهندسی پزشکی 8101568 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 01 1397/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
پردازش سیگنال های بیولوژیکی 8101431 3 01 1397/10/30 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مقدمه ای در مهندسی پزشکی 8101568 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 8101953 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
پردازش سیگنال های پزشکی 8101962 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مقدمه ای در مهندسی پزشکی 8101568 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
پردازش سیگنال های بیولوژیکی 8101431 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/26(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1