اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2578 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ماشین های الکتریکی 8101254 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/13 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
دینامیک سیستم های قدرت 2 8101866 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/18 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی ماشین های الکتریکی 8101254 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 69 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
ماشین های الکتریکی 2 8101322 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/27 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
دینامیک سیستم های قدرت 2 8101866 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/05 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
طراحی ماشین های الکتریکی 8101254 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
دینامیک سیستم های قدرت 1 8101862 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی 1 8101425 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 8101017 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1396
دینامیک سیستم های قدرت 2 8101866 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
ماشین های الکتریکی 1 8101425 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
طراحی ماشین های الکتریکی 8101254 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2