اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1238 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 2298 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه جریان قوی الکتریکی پژوهشی ساختمان فشارقوی
مقره های پلیمری پژوهشی ساختمان فشارقوی
مدل شبکه های قدرت پژوهشی 61114371 ساختمان فشارقوی