اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1231 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2285 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 70 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 03 هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
تکنولوژی فشارقوی و عایق ها 8101156 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/03/31 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:30) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت 8101108 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کارگاه برق 8101303 1 05 هرهفته شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه برق 8101303 1 07 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه برق 8101303 1 06 هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
تکنولوژی فشارقوی و عایق ها 8101156 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ماشین های الکتریکی 1 8101425 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی 8101036 1 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1395
عایق ها و فشار قوی 8101268 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2