اعضای هیات علمی

سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084316
اتاق : 1-209
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها