اعضای هیات علمی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089721
اتاق : 2-507
صفحه رخ نما
Scopus
  • 37 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 707 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.