اعضای هیات علمی

رامتین خسروی

رامتین خسروی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
صفحه رخ نما
Scopus
  • 356 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 654 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

افتخارات