اعضای هیات علمی

رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
صفحه رخ نما
Scopus
  • 338 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 651 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 23 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/05 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
طراحی سیستم های شی گرا 8101471 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/04 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/06 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
مهندسی اینترنت 8101619 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/03/30 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
کارآموزی 8101294 3 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
مدل سازی و درستی یابی صوری سیستم های هم روند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/28 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
طراحی سیستم های شی گرا 8101471 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مدل سازی و درستی یابی صوری سیستم های هم روند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/22(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
مهندسی نرم افزار 8101461 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/23(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1