اعضای هیات علمی

حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار

مرتبه علمی : مربی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82024321
اتاق : 2-607
صفحه رخ نما
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندازه گیری الکتریکی 8101105 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/29(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه