اعضای هیات علمی

حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار،(بازنشسته)

مربی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82024321
اتاق : 2-607
صفحه رخ نما

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.