اعضای هیات علمی

حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار

مرتبه علمی : مربی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82024321
اتاق : 2-607
صفحه رخ نما

افتخارات