اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
Scopus
  • 433 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1396←…
  • موسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو - پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست مؤسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو 1394←1397
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران ، سرپرست بخش سیستمهای دیجیتال 1392←1394
  • دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرست آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1389←1395
  • دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مسئول سایتهای کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1386←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، کامپیوتر سخت افزار

1376 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، کامپیوتر سخت افزار

1374 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کامپیوتر سخت افزار

1368 ← 1373

فعالیت های علمی