اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
صفحه رخ نما
Scopus
  • 872 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1378 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال