اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 82084935
اتاق : 1-226
صفحه رخ نما
Scopus
  • 609 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 1004 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات گسسته 8101523 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/05 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
درستی سنجی عملکردی مدل های HDL 8101682 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/07 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/26 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
درستی سنجی عملکردی مدل های HDL 8101682 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 73 نامشخص نامشخص 3973
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1397
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/27 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
درستی سنجی عملکردی مدل های HDL 8101682 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1397
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2