اعضای هیات علمی

رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084302
اتاق : 2-617
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1049 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/01 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
مدیریت اطلاعات پزشکی 8101984 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/03 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 04 نامشخص نامشخص 3973
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
مدیریت اطلاعات پزشکی 8101984 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/11/04 (11:30 - 14:00) ترم اول 1397
گرافیک کامپیوتری 8101317 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
گرافیک کامپیوتری پیشرفته 8101655 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
سمینار 2 8101669 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1396
مدیریت اطلاعات پزشکی 8101984 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
سمینار 1 8101668 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
گرافیک کامپیوتری 8101317 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدیریت اطلاعات پزشکی 8101984 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1