اعضای هیات علمی

بهزاد آسایی

بهزاد آسایی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084936
اتاق : 2-713
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1155 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/30 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
کنترل خودرو های ترکیبی 8101633 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/03 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/01 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کنترل خودرو های ترکیبی 8101633 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/26(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
تاسیسات الکتریکی 8101142 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
کارگاه برق 8101303 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
کارگاه برق 8101303 1 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص ترم اول 1395
کارگاه برق 8101303 1 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
کارگاه برق 8101303 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1