اعضای هیات علمی

بهزاد آسایی

بهزاد آسایی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084936
اتاق : 2-713
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1155 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها