اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
صفحه رخ نما
Scopus
  • 134 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 272 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1384 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی