اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
صفحه رخ نما
Scopus
  • 124 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 252 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

پایان نامه ها و رساله ها