اعضای هیات علمی

فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084995
اتاق : 2-611
صفحه رخ نما
Scopus
  • 127 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 257 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 8101574 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مدل سازی و درستی یابی صوری سیستم های هم روند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/01 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
تحلیل و طراحی سیستم ها 8101149 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
نظریه جبر پردازه و ماشین خودکاره 8101901 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/18 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/11/03 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
مدل سازی و درستی یابی صوری سیستم های هم روند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/25 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 61 نامشخص نامشخص 3973
تحلیل و طراحی سیستم ها 8101149 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/02 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
نظریه جبر پردازه و ماشین خودکاره 8101901 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/05 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/04 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
مدل سازی و درستی یابی صوری سیستم های هم روند و واکنشی 8101676 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستم ها 8101149 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/31 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
مباحث ویژه 3 8101661 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/30 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
تحلیل و طراحی سیستم ها 8101149 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 3 8101661 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1