اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف

مرتبه علمی : استاد
 • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
 • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
 • 2639 ارجاعات
 • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 3917 ارجاعات
 • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده 1394←…
 • دبیر دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت 1394←1394
 • معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1395
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1394←1395
 • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق 1393←…
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1371 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

M.S ، تهران ، برق قدرت

1364 ← 1368

کارشناسی ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1360 ← 1364

کلمات کلیدی