اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
 • دانشکده برق و کامپیوتر ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
 • دانشکده برق و کامپیوتر ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
 • پردیس دانشکده های فنی ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
Scopus
 • 984 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

پروفایل

 • پردیس دانشکده های فنی ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده 1395←…
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دبیر دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت 1394←1394
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1395
 • دانشکده برق و کامپیوتر ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1394←1395
 • دانشکده برق و کامپیوتر ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق 1393←…
 • دانشکده برق و کامپیوتر ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1371 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

M.Sc ، تهران ، برق قدرت

1364 ← 1368

کارشناسی ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1360 ← 1364

فعالیت های علمی