اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
 • ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
 • ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1436 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 2239 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

 • ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده 1394←…
 • ، دبیر دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت 1394←1394
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1394←1395
 • ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1395
 • ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق 1393←…
 • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1371 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

Ph.D ، صنعتی شریف ، برق-قدرت

1369 ← 1375

M.Sc ، تهران ، برق قدرت

1364 ← 1368

کارشناسی ، صنعتی شریف ، برق قدرت

1360 ← 1364

فعالیت های علمی