اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1550 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
Google Scholar
  • 2401 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهره برداری از سیستم های قدرت 8101121 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/08 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
کنترل فرآیند پیشرفته 8101893 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
بررسی سیستم های قدرت 1 8101109 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
بررسی سیستم های قدرت 2 8101111 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/19(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
بهره برداری از سیستم های قدرت 8101121 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1395/10/19(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه