اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1550 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
Google Scholar
  • 2401 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

پایان نامه ها و رساله ها