اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
Scopus
  • 1367 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1611 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال