اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2977 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3640 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال