اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2007 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2426 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها