اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2658 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3235 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 8101563 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:15 - 11:15) نامشخص ترم دوم 1399
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 8101563 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:15 - 11:15) نامشخص ترم اول 1399
مبدل های الکتریکی توان بالا 8101921 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/05 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 8101047 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:15 - 11:15) نامشخص ترم دوم 1398
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/09 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 8101047 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:15 - 11:15) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 14 نامشخص نامشخص 3973
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 8101047 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مبدل های الکتریکی توان بالا 8101921 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/04 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
الکترونیک صنعتی 8101078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مبدل های الکتریکی توان بالا 8101921 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1