اعضای هیات علمی

حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084962
اتاق : 2-610
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2658 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3235 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال