اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
  • ، سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 674 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 979 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها