اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084905
اتاق : 1-124
Google Scholar
  • 2737 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

نام نوع تلفن آدرس
ادوات نانو بیو الکترونیک پژوهشی ساختمان قدیم، طبقه همکف
نانو الکترونیک پژوهشی ساختمان قدیم، طبقه همکف