اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084905
اتاق : 1-124
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2671 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
  • 3352 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسگر های نیمه هادی 8101497 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/07 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک 8101677 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/16 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
مشخصه یابی مواد و افزاره های نیم رسانا 8101873 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/21 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 78 نامشخص نامشخص 3973
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/25 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک 8101677 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/03 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
فیزیک حالت جامد پیشرفته 8101875 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
نانو الکترونیک 8101871 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/04 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
حسگر های نیمه هادی 8101497 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
فیزیک الکترونیک 8101277 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک 8101677 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/27(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1