اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084905
اتاق : 1-124
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2671 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
  • 3352 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال