اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82085062
اتاق : 2-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1138 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2240 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

افتخارات