اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82085062
اتاق : 2-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1105 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2201 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/13 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1399
مبدل های داده مجتمع (A/D, D/A) 8101853 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/17 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1399
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/08 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مبدل های داده مجتمع (A/D, D/A) 8101853 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/12 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 38 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/26 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
مبدل های داده مجتمع (A/D, D/A) 8101853 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/30 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 8101850 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/27 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
الکترونیک 3 8101089 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/03/27 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
مبدل های داده مجتمع (A/D, D/A) 8101853 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/31 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 8101850 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مبدل های دیتا و فیلتر های آنالوگ 8101498 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
طراحی مدارهای مجتمع فعال 8101257 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
الکترونیک 3 8101089 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1