اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82085062
اتاق : 2-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1105 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2201 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پایان نامه ها و رساله ها