اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
  • سرپرستی آزمایشگاه آنتن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1086 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1517 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

نام نوع تلفن آدرس
آنتن پژوهشی 61114940 ساختمان قدیم - طبقه سوم