اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1193 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1665 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیبر نوری 8101276 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/17 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1399
فیبر نوری 8101276 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/19 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/08 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/03 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 56 نامشخص نامشخص 3973
فیبر نوری 8101276 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/29 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/04 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
فیبر نوری 8101276 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/03/30 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/19(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1